1. Утвърждаване проекта за Бюджет на Община Трявна за 2024 г.

Приложение 1 – План на прихода по Бюджета на Община Трявна за 2024 г.

Приложение 2- Държавно делегирани дейности

Приложение 3 – Общински дейности

Приложение 4 – Дофинансиране на държавно делегирани дейности

Приложение 5 – Общ размер на приходите

Приложение 6 – Разходи по функции

Приложение 7 – Капиталова програма за 2024 г.

Приложение 8 – План за Средствата от Европейския съюз

Приложение 9 – Разходи с целево предназначение – културен, спортен календар и др.

Приложение 10 – Разпределение на преходния остатък

Приложение 11 – Бюджетна прогноза за периода 2023-2026 година

Приложение 12 – Второстепенни разпоредители

Приложение 13 – Кметски наместничества

Приложение 14 – Трансформиране на целева субсидия

Приложение 15 – Заплати Държавни дейности

Приложение 16 – Заплати Местни дейности

Приложение 17 – Общински дълг

Приложение 18 – Справка за длъжностите, които имат право на транспортни разходи през 2024 година

Приложение 19 – Разходи по инвестициионната програма за общински проекти по Приложение 3 към ЗДРБ 2024 г.

Приложение 20 – Протокол от обществено обсъждане

2. Отдаване под наем на помещение с площ 85 кв.м. в Народно Читалище „П.Славейков 1871″ гр.Трявна – Фондация „Серендипия“

3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.07.2023г. – 31.12.2023г.

4. Промяна в структурата на общинската администрация Трявна – кметски наместничества