1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  Проект на Правилник
  Мотиви
  Предварителна частична оценка на въздействието
  Протокол за публикуване
  Искане за публикуване на протоколи от заседанията на Временната комисия по правилника с вх. № 38 от 24.11.2023г.
  Отговор от председателя на Временната комисия
 2. Определяне състав на постоянни комисии в Общински съвет – Трявна
 3. Предоставяне на имоти – общинска собственост, от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползвател по реда на  чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ
  Приложение 1
  Приложение 1-1
  Приложение 2
  Приложение 2-1
  Приложение 3
  Приложение 3-1
  Приложение 4
  Приложение 4-1
  Приложение 5
  Приложение 5-1
  Приложение 6
  Приложение 6-1
  Приложение 7
  Приложение 7-1
  Приложение 8
  Приложение 8-1
  Приложение 9
  Приложение 9-1
  Приложение 10
  Приложение 10-1
  Приложение 11
  Приложение 11-1