Предложение за утвърждаване проекта за бюджет на Община Трявна за 2020 г. на Общинска администрация

Приложение 1 – Приходи

Приложение 2 – Държавни дейности

Приложение 3 – Общински дейности

Приложение 4 – Дофинансиране на държавни дейности

Приложение 5 – Общ размер на разходите

Приложение 6 – Разходи по функции

Приложение 7 – КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

Приложение 8 – Индикативен разчет на сметките от ЕС

Приложение 9 – Разходи с целево предназначение

Приложение 10 – Преходен остатък от 2019 година

Приложение 11 – Второстепенни разпоредители с бюджет

Приложение 12 – Трансформиране целева субсидия в капиталови разходи

Приложение 13 – Численост на персонала и средства за работни заплати

Приложение 14 – Численост на персонала и средства за работни заплати – местни дейности и дофинансирани дейности

Приложение 15 – Общински дълг

Приложение 16 – Длъжности с право на транспортни разходи

Приложение 17 – Прогноза приход – местни дейности 2018-2022 година

Приложение 18 – Прогноза разход 2020-2022 година

Приложение 19 – План-график за обслужване на просрочените задължения