Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 25 юни 2023 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие 25 юли 2023 г.

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.
 2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г.
 3. Отдаване под наем на помещение лекарски кабинет в гр. Плачковци
 4. Съгласуване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници
 5. Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ  за поземлен имот  с идентификатор 02563.522.10  по КК и КР на с. Бангейци
 6. Спиране на настаняването в общински жилища до извършване на ремонти
 7. Одобряване на разходите за командировка на Кмета на Община Трявна за  периода 11.04.2023 г.-27.06.2023 г.
 8. Продажба на недвижим имот – Поземлен имот 1117, кв. 14, попадащ в УПИ ІХ, гр. Плачковци, ул. „Белият камък“
 9. Допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год. Продажба на част от съсобствен недвижим имот – 164/714 ид. части от ПИ  73403.503.11, кв. Хитревци
 10. Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на сгради, публична общинска собственост

Допълнителни предложения

 1. Закупуване на лифтер за нуждите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Искане за допълнителна информация от Боян Грозев

Отговор на Кмета на Община Трявна