Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 27.02.2020 г. от 15:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 24.02.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 24.02.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности на 24.02.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 24.02.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 24.02.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие на 10.02.2020 г.

 1. Предложение относно приемане на актуален учредителен акт на Медицински център „Д-р Т. Витанов“ ЕООД
 2. Предложение относно приемане на актуален учредителен акт на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД
 3. Предложение относно приемане на актуален учредителен акт на „Тревненска седмица“ ЕООД
 4. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр. Трявна и гр. Плачковци“
  Резюме на доклади от енергийно обследване на улично гр. Трявна и гр. Плачковци
 5. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна пред Фонд „Социална закрила“
 6. Предложение  относно изменение на чл. 13, ал. 5, предложение трето от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна
 7. Предложение относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2020 г.
 8. Предложение относно отдаване под наем на имоти, общинска собственост – помещения с полезна площ от 62 кв. м и 85 кв. м, находящи се в НЧ „П.Славейков 1871“
 9. Предложение относно определяне числеността и състава на МКЗУПГМЖСВ
 10. Предложение относно приемане на цена за продажба на Урегулиран поземлен имот XIX, за складови дейности и автомивка, гр. Плачковци
 11. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 03513.517.1, с. Белица
 12. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.518.1, с. Белица
 13. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68823.548.1, с. Станчов хан
 14. Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение в границите на имот, публична общинска собственост, с  идентификатор 73403.501.2893
 15. Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение в границите на имот публична общинска собственост с  идентификатор 73403.502.2067
 16. Предложение относно изменение на Решение № 147/28.04.2016 г. на Общински съвет – Трявна (оценка за продажба на имот)
 17. Предложение относно приемане на годишен план за паша (допълнителна)