Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 23.01.2020 г. ТУК

1. Предложение относно приемане Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ТУК

2. Предложение относно избор и ръководство на постоянните комисии в Общински съвет – Трявна, мандат 2019-2023 г.

3. Предложение относно възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес по Проект „Грижа в дома” на ЦСРИ ТУК

4. Предложение относно откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински имоти – Бирария ТУК

5. Предложение относно отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост – лекарски кабинет поликлиника ТУК

6. Предложение относно отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – плувен комплекс в гр. Трявна и плувен комплекс гр. Плачковци ТУК

7. Предложение относно отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна (Етнографски комплекс) ТУК

8. Предложение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот, помещение № 10 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна (Етнографски комплекс) на Сдружение „Цветница“ ТУК

9. Предложение относно продажба на УПИ-XIX, за складови дейности и автомивка, кв. 19, с площ 814 кв. м по ЗРП на гр. Плачковци, на собственика на построената в имота сграда ТУК

10. Предложение относно учредяване право на пристрояване в Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 73403.501.300 Стоянков дол 16 ТУК

11. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на акционерите на „Трявна – 2000“ АД ТУК

12. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на акционерите на „Централ газ“ АД ТУК